Álláspályázat

Tataháza Községi Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Tataházi Általános Művelődési Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.01-2025.07.31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6451 Tataháza, Kossuth Lajos utca 64.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69.§-ában meghatározottak. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, gazdálkodási rendjének betartása, a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges feltételek biztosítása. A pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményvezetői jogok gyakorlása.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Magyar állampolgárság
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
ennek hiányában folyamatban lévő szakvizsga/államvizsga
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz
• Az intézmény vezetésére vonatkozó program
• Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a
pályázati anyagot megismerhetik
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatását vállalja
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vörös István nyújt, a +36-70/456-06-46-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Tataháza Községi Önkormányzat címére történő
megküldésével (6451 Tataháza, Kossuth Lajos utca 60. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/817/2020 ,
valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
• Elektronikus úton Vörös István részére a polgarmester@tatahaza.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 25.